O nas

Zdrowych, rodzinnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy zespół WZZC

Warszawa 28 września 2021 r.

Walne Wyborcze Zebranie WZZC.

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników na którym dokonany został wybór nowych władz Związku na IV kadencję, na lata 2021 – 2025.
W wyniku tajnych wyborów w których uczestniczyły zgodnie ze Statutem WZZC wszystkie osoby obecne na zebraniu, ukonstytuowały się nowe władze WZZC.

Przewodniczącym WZZC został Krzysztof Szuba

Gratulujemy wszystkim nowo wybranym członkom władz WZZC i życzymy owocnej pracy na rzecz Pracowników VWAW.

Wszystkich Pracowników zapraszamy do naszych szeregów niezależnie od wieku i zajmowanego stanowiska. Każde z Was jest dla nas cenny i mile widziany.

Przewodniczący WZZC
Krzysztof Szuba

 

Warszawa 20 marca 2020 r.

Podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W dniu 20 marca 2020 roku Organizacje Związkowe działające w Veolia Energia Warszawa S.A. podpisały nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Był to wynik wielotygodniowego wysiłku. Rozmowy były trudne ale prowadzone w merytorycznym duchu. To najważniejszy dokument w Spółce od podpisania Pakietu Gwarancji Pracowniczych w roku 2011. Dokument, który został podpisany przez  związki zawodowe reguluje przepisy bardzo ważne  dla Pracowników Spółki. To nasza wewnętrzna konstytucja . Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to kompromis, który wypracowaliśmy wspólnie z Pracodawcą w celu zabezpieczenia interesów Pracowników ale i Spółki.

Dziękuję wszystkim biorącym bezpośredni udział w negocjacjach.

Z ramienia WZZC brali udział:

1. Władysław  Zalewski

2. Krzysztof  Szuba

3. Łukasz  Borkowski

Przewodniczący WZZC

   Władysław Zalewski

NA POCZĄTEK TROCHĘ WIEDZY OGÓLNEJ

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Czym są i dlaczego warto do nich należeć?

WZZC - czym jest i co oznacza dla Ciebie

Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników w naszej Spółce istnieje od 9 kwietnia 2009 roku. Powstał na bazie członków Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników

Związek zawodowy – masowa organizacja społeczna zrzeszająca ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych pracowników.

Związki pełnią 3 główne funkcje :


– Ochronna – związana jest z obroną praw i interesów zawodowych pracowników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników oraz innych osób, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Zakres tej ochrony odnosi się także do współuczestnictwa związków zawodowych w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku pracowników oraz ich rodzin


– Kontrolna – przejawia się w nadzorowaniu działalności pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie przestrzegania praw i interesów ludzi pracy. Funkcja ta związana jest z przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym przejawem tej funkcji jest uprawnienie zakładowej organizacji związkowej do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań, w razie wystąpienia podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Związki zawodowe pełnią również funkcję kontrolą w odniesieniu do decyzji
pracodawców dotyczących indywidualnych spraw pracowników, kwestii związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak z racji tego, że związki zawodowe nie mają uprawień władczych, mogą jedynie podejmować działania interwencyjne. W związku z tym przy stwierdzeniu przez związek uchybień dotyczących postępowania pracodawcy, związek może wystąpić do odpowiedniego podmiotu z żądaniem usunięcia tych uchybień.


– Reprezentacyjna – związana jest z pełnieniem roli przedstawiciela praw i Interesów ludzi pracy. Dotyczy ona zarówno spraw indywidualnych jak i zbiorowych. Reprezentacja w sprawach indywidualnych dotyczy wyłącznie praw i interesów swoich członków. Jednak w wyjątkowych przypadkach może dotoczyć reprezentacji niezrzeszonego pracownika, na jego wniosek w celu jego obrony przed pracodawcą. Natomiast w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego.

 

Tyle_w_teorii

Tyle teorii a mówiąc „po ludzku” ………

NASZĄ MISJĄ JEST :

 • ochrona praw pracowniczych, prowadzenie dialogu społecznego, który ma na celu poprawę warunków pracy w każdym jej zakresie.
 •  obrona miejsc pracy i walka o godziwe zarobki pracowników.
 •  podejmowanie działań w przypadku otrzymania informacji o zamiarze zwolnienia pracownika.
 • interwencja i pomoc w indywidualnych przypadkach naruszania praw pracowniczych i konfliktów z przełożonymi.
 • oddziaływanie na kształtowanie warunków pracy i płacy.
 • zapewnienie członkom Związku pomocy socjalnej w postaci świadczeń statutowych ( urodzenie dziecka, zgon członka związku/rodziców/teściów, świadczenie zw. z długotrwałą chorobą), a także zapomóg socjalnych – w
  uzasadnionych przypadkach losowych
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej członkom naszego Związku.
 • współdecydowanie o podziale środków z ZFŚS.
 • nadzorowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy
 • organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy dla dzieci i młodzieży
 • udzielanie wsparcia dla Koła Emerytów i Rencistów działających przy naszej organizacji związkowej.
 • prowadzeniu Grupowego Ubezpieczenia na Życie – PZU.

Zajrzyj na naszą stronę, http://www.wzzc.lap.pl - dowiedz się więcej.

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

tel

Pozdrawiamy i do zobaczenia niebawem

OK

Zapraszamy wszystkich!!!

W imieniu Zarządu WZZC :
Przewodniczący – Władysław Zalewski
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Szuba
Wiceprzewodniczący – Łukasz Borkowski