Statut

S T A T U T

WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
CIEPŁOWNIKÓW

Spis treści

ROZDZIAŁ I             POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II            CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ III          CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV           WŁADZE ZWIĄZKU
      A. WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU
      B. ZARZĄD ZWIĄZKU
      C. KOMISJA REWIZYJNA
ROZDZIAŁ IVA        STRUKTURY ZAKŁADOWE
ROZDZIAŁ V            ZASADY WYBORCZE
ROZDZIAŁ VI          FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ VII         LIKWIDACJA
ROZDZIAŁ VIII       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników, zwanego dalej Związkiem.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek może także działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Związek może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.
 4. Związek może zawierać porozumienia o współdziałanie z innymi Związkami Zawodowymi i organizacjami ogólnokrajowymi.

§ 3

Siedzibą Związku i jego władz jest Warszawa.

§ 4

 1. Związek w swojej działalności statutowej jest samorządny, niezawisły i niezależny.
 2. Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również inne struktury Związku, wskazane uchwałą Zarządu.

§ 5

 1. Związek zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego wykonywania pracy zarobkowej, oraz bez względu na miejsce wykonywania pracy, a także na podmiot, na rzecz którego praca jest wykonywana.
 2. Związek może zrzeszać również:
 3. uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 4. osoby bezrobotne,
 5. wolontariuszy, stażystów oraz inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.
 6. Przejście na emeryturę lub rentę, powołanie do odbywania zastępczej służby wojskowej, nie powoduje utraty uprawnień członkowskich przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2.
 7. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, a które z różnych względów nie mogą być jego członkami, Walne Zebranie Związku może przyznać honorowe członkostwo w Związku.

§ 6

 1. Związek w miarę potrzeb może tworzyć nieprzewidziane w Statucie struktury różnych szczebli, dopasowując swoją wewnętrzną organizację do specyfiki działania lub potrzeb organizacyjnych. Związek może tworzyć struktury we wszelkich zakładach pracy i u dowolnego pracodawcy, u którego członkowie Związku wykonują pracę zarobkową.
 2. Struktury, o których mowa w ust. 1 tworzone są uchwałą Zarządu i trwają do czasu przeprowadzenia najbliższego Walnego Zebrania Związku, które decyduje o ich zatwierdzeniu. Nowe struktury do czasu ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Związku nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych.
 3. Nowo utworzone struktury posiadają swoje organy. W razie braku stosownej uchwały Walnego Zebrania Związku, przepisy statutu w zakresie organów Związku stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu hierarchicznego podporządkowania struktur.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7

Celem Związku jest reprezentowanie ludzi pracy, w szczególności członków Związku, obrona ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

§ 8

Związek realizuje swój cel w zakresie i w sposób wynikający z możliwości finansowych i organizacyjnych, podejmując wszelkie możliwe działania zmierzające do jego pełnej realizacji. W szczególności Związek realizuje cel poprzez:

 1. obronę interesów swoich członków wobec pracodawców, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich.
 2. negocjowanie, zawieranie, zmianę i wypowiadanie wszelkich aktów i dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy.
 3. udzielanie pomocy prawnej, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między pracownikiem a pracodawcą.
 4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.
 5. inicjowanie samopomocy członków Związku.
 6. podejmowanie starań o zapewnienie pracownikom udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy przedsiębiorstwa.
 7. prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej.
 8. współdziałanie z władzami i organami administracji przedsiębiorstwa w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia określonej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie pracy pracownikom na stanowiskach nie odpowiadającym ustalonym warunkom.
 10. współdziałanie ze służbą zdrowia, w celu ochrony zdrowia pracowników.
 11. udzielanie wszelkiej pomocy członkom Związku i innym ludziom potrzebującym pomocy.

realizację innych zadań i celów wynikających z przepisów prawa powszechnego, przepisów prawa wewnątrz związkowego oraz innych dokumentów i aktów, wydanych przez odpowiednie organy.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkiem Związku może być osoba będąca członkiem odpowiedniej struktury Związku.
 2. Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce.
 3. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, tj. złożenia pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składane jest Prezydium Zarządu Związku.
 4. W terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji Prezydium Zarządu Związku może podjąć uchwałę o nieprzyjęciu danego kandydata w poczet członków Związku. Kandydat może odwołać się od decyzji Prezydium Zarządu Związku, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Prezydium Zarządu Związku do Walnego Zebrania Związku. Najbliższe Walne Zebranie Związku decyduje o przyjęciu kandydata w poczet członków. Uchwała Walnego Zebrania Związku jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje (dniem nabycia ewentualnego członkostwa jest dzień podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Związku).
 5. W przypadku zmian w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym, na podstawie którego wykonywana jest praca zarobkowa przez Członka Związku, powodujących po stronie Członka Związku przejście do zakładu pracy lub pracodawcy objętego inną strukturą Związku, niż obecna, członek Związku staje się z mocy Statutu członkiem tej struktury Związku, która obejmuje zakresem swojego działania nowy zakład pracy lub nowego pracodawcę. Powyższe postanowienie nie dotyczy pracowników czasowo oddelegowanych do wykonywania pracy w innej jednostce organizacyjnej.
 6. W przypadku, w którym na skutek zmian o których mowa w pkt 5 członek Związku przechodzi do zakładu pracy lub pracodawcy nie objętego inną strukturą Związku, pozostaje on w dotychczasowej strukturze do czasu objęcia tego zakładu pracy lub pracodawcy inną strukturą Związku.
 7. Osoby wskazane w § 5 pkt 2 lit. c mogą wstępować do Związku oraz być jego członkami na takich samych zasadach jak inni członkowie Związku i mają takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, iż osoby te nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego.

§ 10

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
 2. wystąpienia ze Związku,
 3. pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
 4. skreślenia z rejestru członków,
 5. śmierci członka Związku
 6. Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku, kierowanego do Zarządu i jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca, w którym w/w oświadczenie dotarło do Zarządu Związku.
 7. Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały Zarządu podjętej na pisemny uzasadniony wniosek każdego członka związku w przypadku poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi być podjęta większością ¾ uprawnionych członków Zarządu.
 8. Skreślenie z rejestru członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu, z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 2 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu członka Związku do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.
 9. W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio procedurę odwoławczą, jak w §9 ust. 4 zd. 2 i 3.(z chwilą podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa lub skreślenia z rejestru członków, członek Związku zostaje zawieszony w prawach członka Związku, w tym w sprawowanych funkcjach związkowych, do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania lub do czasu rozpoznania wniesionego odwołania, a w przypadku odwołania się członka Związku dniem ewentualnej utraty członkostwa jest upływ terminu na wniesienie odwołania lub dzień podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Związku).
 10. Z dniem ustania członkostwa ustają wszystkie funkcje związkowe, pełnione w Organach Związku.

§ 11

Członek Związku, w zakresie i w sposób wynikający z możliwości finansowych i organizacyjnych Związku, ma w szczególności prawo:

 1. uczestniczyć we wszystkich zebraniach Związku,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich Organów Związku, z zastrzeżeniem § 9 pkt 7,
 3. korzystać z pomocy Związku w zakresie przewidzianym statutem,
 4. otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy wskutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formę pomocy określa Walne Zebranie Związku.
 5. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku.
 6. być na bieżąco informowanym o istotnych decyzjach i innych działaniach Związku.
 7. brać udział, z prawem zabrania głosu, w zebraniach, na których Organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 12

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać statutu i uchwał Organów Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie.
 2. brać aktywny udział w życiu Związku.
 3. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
 4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków i zasad współżycia społecznego między pracownikami przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ IV

 WŁADZE ZWIĄZKU

§ 13

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie Związku
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Członkiem Organów Związku może być tylko członek Związku.
 2. Nie można łączyć funkcji w Organach Związku.
 3. Funkcji w organach Związku nie mogą pełnić:
 4. pracodawca,
 5. osoba zarządzająca zakładem pracy,
 6. osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy.
 7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Związku.

§ 15

Funkcje w organach Związku ustają z dniem ustania członkostwa w Związku, odwołania, złożenia na piśmie stosownego oświadczenia Prezydium Zarządu Związku lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

A.WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU

§ 16

 1.Walne Zebranie Związku jest organem stanowiącym Związku.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Związku należy:

a) uchwalenie programu działalności Związku,

b) wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu (z uwzględnieniem § 23 pkt 4),

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium

d) dokonywanie zmian w Statucie i ustalanie wysokości składek członkowskich

e) uchwalenie budżetu i zatwierdzenie sprawozdania z jego wykonania.

f) uchwalanie zmian w Statucie

g) wydawania uchwał dotyczących wiążącej interpretacji przepisów statutu, z zastrzeżeniem § 24 pkt 8,

h) podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego powołania Sądu Koleżeńskiego i zasad jego funkcjonowania oraz możliwych do stosowania kar.

3. Walne Zebranie Związku zbiera się nie rzadziej niż raz do roku na zebraniu sprawozdawczym.

4. Raz na cztery lata odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/10 stanu osobowego członków Związku.

6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot, wyłączne prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku przysługuje Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu w/w miesięcznego terminu.

7. W przypadku, w którym Komisja Rewizyjna nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku, zgodnie z ust. 6, po bezskutecznym upływie terminu 21 dni (o których mowa powyżej), prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku przysługuje wyłącznie uprawnionemu, który złożył wniosek.

8. Walne Zebranie Związku podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Związku, z zastrzeżeniem § 17,

9. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 25 pkt 4 i 5. Na żądanie 1/10 obecnych członków przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie.

10. W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, następuje automatyczne odwołanie Zarządu (w tym Przewodniczącego) oraz na tym samym Zebraniu przeprowadza się wybory nowego Zarządu. Do czasu wyboru nowego Zarządu jego funkcje pełni Komisja Rewizyjna.

11. Przepisy dotyczące Walnego Zebrania Związku odpowiednio stosuje się do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku.

12. Zasady i tryb wyborów oraz sposób procedowania, określa ordynacja wyborcza wprowadzana (zmieniana i uchylana) uchwałą Walnego Zebrania Związku.

13. Kompetencje poszczególnych funkcyjnych członków zarządu określa odpowiednia uchwała Walnego Zebrania Związku.

§ 17

Uchwała Walnego Zebrania Związku dotycząca zmian w statucie dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Związku, nie mniej jednak niż połowy uprawnionych do głosowania.

§ 18

Komisja Rewizyjna, Zarząd i Prezydium Zarządu składają sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Związku raz w roku.

B.ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 19

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku, prowadzi jego sprawy i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd liczy od 3 do 25 członków. W liczbie tej nie uwzględnia się członków Zarządu, którzy uzyskali mandat w Zarządzie jako Przewodniczący Koła Zakładowego zgodnie z § 24a pkt 7.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Związku.
 4. Do zarządu mogą być wybierani wyłącznie członkowie Związku.
 5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Związku – dalej zwany Przewodniczącym.
 3. Przewodniczącego, w czasie nieobecności zastępuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Zarządu Związku.
 4. Do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Związku uprawniony jest Przewodniczący.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Związku.

§ 21

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Związku – dalej Prezydium, umocowanych do tego stosowną uchwałą Zarządu.
 2. Prezydium liczy maksymalnie 5 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.
 3. W skład Prezydium obligatoryjnie wchodzi Przewodniczący.
 4. Prezydium sprawuje zadania i obowiązki Zarządu pomiędzy jego posiedzeniami.
 5. Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 6. W przypadku równego rozłożenia głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 22

Zarząd może zaciągać zobowiązania bez ograniczeń, o ile uchwała Walnego Zebrania Związku nie stanowi inaczej.

§ 23

  1.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) tworzenie planu finansowego i przedkładanie go Walnemu Zebraniu Związku,

b) prowadzenie ewidencji członków Związku,

c) wybór członków Prezydium Zarządu, z wyjątkiem Przewodniczącego,

d) okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,

e) podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie wejścia w spór zbiorowy.

f) przygotowanie projektów uchwał, o których mowa w §16 ust. 12 – 13 statutu;

  2. Zarząd obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. Każdy członek Związku ma prawo zwołania zarządu. O zasadności wniosku decyduje Prezydium.

 4. Przewodniczący Koła Zakładowego jest obligatoryjnie członkiem zarządu.

C.KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna – dalej Komisja, nadzoruje i kontroluje działalność Zarządu i jego Prezydium w zakresie przestrzegania prawa powszechnego, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz w zakresie finansowym.
 2. Liczbę członków Komisji ustala Walne Zebranie Związku, przy czym będzie ona wynosiła nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób.
 3. Kadencja Komisji trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji.
 4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Posiedzenie Komisji odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 6. Dla swej ważności, uchwała Komisji wymaga większości ponad połowy oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Związku i Prezydium. O posiedzeniach Zarządu Przewodniczący Zarządu Związku informuje z wyprzedzeniem trzech dni Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jej upoważnionego członka.
 8. Pomiędzy Walnymi Zebraniami Związku Komisji Rewizyjnej przysługują wyłączne uprawnienia do interpretacji zapisów Statutu.

ROZDZIAŁ IVa

 Struktury zakładowe

§ 24a

 1. Związek Zawodowy składa się z Kół Zakładowych, po jednym kole u danego pracodawcy.
 2. Pracownicy zakładu pracy Veolia Energia Warszawa S.A. tworzą z mocy statutu Koło Zakładowe nr 1. Przewodniczący Związku jest jednocześnie Przewodniczącym Koła Zakładowego nr 1.
 3. Koło zakładowe tworzy co najmniej trzech dotychczasowych lub nowych członków Związku, wykonujących pracę u danego pracodawcy, także na skutek zmian organizacyjnych u dotychczasowego pracodawcy.
 4. W przypadku powzięcia przez Zarząd Związku z własnych źródeł informacji o przesłankach do utworzenia Koła lub zgłoszenia Zarządowi Związku listy członków Związku wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy, u którego nie działa jeszcze Koło Zakładowe, Zarząd Związku niezwłocznie nadaje mu numer i przekazuje tym osobom informację o ustanowieniu Koła Zakładowego . Zgłoszenia listy, o której mowa w zdaniu 1, może dokonać każdy członek nowopowstającego Koła.
 5. W przypadku powzięcia informacji o powstaniu nowego Koła Zakładowego, Zarząd Związku nadaje mu numer i informuje członków Koła o konieczności niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Koła, jeżeli taki wybór nie został jeszcze dokonany.
 6. Do czasu wyboru Przewodniczącego Koła jego funkcję sprawuje Przewodniczący Zarządu Związku.
 7. Przewodniczący każdego Koła staje się automatycznie członkiem Zarządu Związku.
 8. Zarząd prowadzi rejestr Kół Zakładowych oraz członków każdego z Kół Zakładowych.

§ 24b

 1. Koło jest samodzielne w podejmowaniu decyzji w sprawach nie wykraczających swoim zasięgiem poza prawa i obowiązki członków Koła oraz obszar zakładu pracy, na którym dane Koło funkcjonuje, jednakże wszelkie decyzje związane z finansami Związku oraz akcjami protestacyjnymi są podejmowane wyłącznie przez Zarząd Związku.
 2. Interesy i prawa członków Koła wobec pracodawcy, na terenie którego działa Koło, a także w związku z czynnościami kontrolnymi organów Państwa na terenie tego pracodawcy, reprezentuje Przewodniczący Koła, o ile nie leży to w wyłącznych kompetencjach Zarządu Związku.
 3. Zarząd Związku może bezpośrednio zająć się każdą sprawą każdego Koła. W takiej sytuacji Przewodniczący Koła nie może podejmować działań w tej sprawie bez uprzedniej zgody Zarządu Związku.
 4. Zarząd Związku może zlecać poszczególne czynności znajdujące się w jego kompetencjach Przewodniczącemu Koła Zakładowego, w sprawach dotyczących tego Koła.

§ 24c

 1. Koło Zakładowe ulega likwidacji, gdy liczba jego członków spadnie poniżej 3 osób.
 2. W przypadku, jeżeli na terenie danego zakładu pracy nie ma Koła Zakładowego, członkowie Związku są automatycznie członkami Koła Zakładowego nr 1.

§ 24d

Koło ma prawo ustanawiać wewnętrzne zasady funkcjonowania Koła, w szczególności zwoływanie spotkań cyklicznych członków danego Koła. Spotkania członków Koła nie zastępują Walnego Zebrania Związku.

ROZDZIAŁ V

 ZASADY WYBORCZE

§ 25

1. W Związku obowiązują następujące zasady wyborcze:

a) czynne prawo wyborcze do Organów Związku mają wszyscy członkowie Związku, którzy są członkami na 21 dni przed terminem wyborów, z zastrzeżeniem § 9 pkt 7.

b) bierne prawo wyborcze do Organów Związku mają członkowie Związku legitymujący się rocznym stażem w Związku, z zastrzeżeniem § 9 pkt 7.

2. Liczba kandydatów do Organów Związku jest nieograniczona.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Wszelkie głosowania dotyczące osób (m.in. głosowania dotyczące wyboru, odwołania, usunięcia itd.) zarówno do Organów Związku jak i inne głosowania dotyczące osób podejmowane przez te Organy, są tajne.

5. Odwoływanie członka Organów Związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak jego wybór.

6. W Walnym Zebraniu Związku może brać udział każdy członek Związku.

§ 25a

1.W przypadku wyborów na Przewodniczącego Koła Zakładowego obowiązują następujące zasady wyborcze:

a) czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Koła, z zastrzeżeniem § 9 pkt 7; w przypadku wątpliwości co do przynależności danej osoby do Koła sprawę rozstrzyga Zarząd Związku.

b) liczba kandydatów jest nieograniczona,

c) głosowanie jest tajne.

2. Każdy członek Koła ma możliwość oddania głosu tylko na 1 kandydata.

3. Głosuje się osobiście poprzez zapisanie na kartce nazwiska swojego kandydata. Głosy liczone są wspólnie. Komisji Skrutacyjnej nie wybiera się, jeżeli liczba członków Koła wynosi mniej niż 25 osób W przypadku większej liczby członków Koła do przeprowadzenia wyborów i liczenia głosów wybiera się w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.

4. Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 2 członków Koła.

5. Koła mogą doprecyzować zasady odbywania głosowań w zależności od warunków i możliwości panujących na terenie właściwego zakładu pracy.

6. Odwoływanie Przewodniczącego Koła odbywa się na takich samych zasadach jak jego wybór, z tym że o zamiarze przeprowadzenia głosowania informuje się Zarząd Związku co najmniej 7 dni przed głosowaniem. Informację może przekazać każdy członek Koła.

7. Przewodniczącego Koła Zakładowego nr 1 można odwołać jedynie poprzez odwołanie go z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 26

Fundusze Związku tworzone są z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn, zapisów dotacji,
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. Dochodów z majątku Związku,
 5. innych.

§ 27

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.

§ 28

 1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.
 2. Budżet uchwala się na okres roczny na podstawie planu finansowego.
 3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna dla członków Związku.
 4. Dostęp do dokumentacji finansowej Związku mają członkowie poszczególnych Organów Związku.
 5. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem odpowiedzialność ponoszą osoby wchodzące w skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (ewentualnie Komisji Likwidacyjnej).

§ 29

 1. Walne Zebranie Związku ustala ramowe zasady polityki finansowej Związku.
 2. Szczegółowe zasady związane z polityką finansowa ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA

§ 30

 1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Związku.
 2. Majątek Związku przeznacza się na cel ustalony przez Walne Zebranie Związku, a z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestrowym.
 3. Szczegóły postępowania likwidacyjnego określa uchwała Walnego Zebrania Związku.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Statut niniejszy przyjęty został na Walnym Zebraniu Związku w dniu …………………………………………………………..  r