Historia

Krótka historia powstania WZZC

Po Kongresie KZZC w 2007 roku narasta konflikt pomiędzy Zarządem Głównym a innymi Oddziałowymi Organizacjami Związkowymi KZZC  w Polsce.

Nadzwyczajny Kongres KZZC w Pile w 2008 r. nie doprowadza do rozwiązania konfliktu. 9 grudnia 2008 r. powstaje w Rzeszowie nowa organizacja związkowa NSZZ Ciepłowników w Polsce a Oddział Rzeszów występuje z KZZC.

13 grudnia 2008 r. przedstawiciele Zarządu Oddziału Warszawskiego KZZC udają się na posiedzenie Zarządu Głównego do Bydgoszczy w celu przekazania informacji na temat sytuacji  w SPEC S.A.  Zarząd Główny KZZC unika spotkania z przedstawicielami Warszawy i rozsyła  podjętą przez siebie Uchwałę do członków Zarządu KZZC O/W-wa, władz spółki, rady nadzorczej i zarządu miasta z informacją, że nie zezwala na podjęcie jakichkolwiek działań w momencie prywatyzacji SPEC S.A.

Styczeń 2009r – spotkanie Zarządu KZZC O/W-wa z władzami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, którego członkiem jest KZZC. Prośba przedstawicieli Warszawy o mediacje z Zarządem Głównym KZZC okazuje się nieskuteczna.

Luty 2009 r. –  kilku członków zarządu Oddziału warszawskiego postanawia rozpocząć przygotowania do powołania nowej organizacji związkowej. Zostaje opracowany statut WZZC.

7 marca 2009 r. grupa członków założycieli postanawia utworzyć Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników, który swoją działalnością obejmie SPEC S.A.  Zostaje przyjęty statut związku i wybrany trzyosobowy komitet założycielski w składzie; Krzysztof Szuba, Teresa Petela i Małgorzata Sosińska. Zostaje złożony do sądu wniosek o zarejestrowanie Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników.

9 kwietnia 2009 r. sąd dokonuje rejestracji WZZC pod nr KRS 0000327704.

8 maja na posiedzeniu Zarządu KZZC Oddział Warszawa zostaje przekazana informacja o powstaniu i zarejestrowaniu WZZC. Zarząd jednogłośnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu  procesu tworzenia WZZC w SPEC S.A. O skali prac świadczy konieczność przygotowania ponad 500 nowych deklaracji i takiej samej ilości rezygnacji z członkowstwa w KZZC.

Szczególne podziękowania należą się Małgosi Sosińskiej, która przygotowała bazę danych, poświęcając na to dużo swojego wolnego czasu. Dodatkowo jej syn napisał specjalnie dla nas program, który umożliwił wydrukowanie w ciągu jednego dnia ponad tysiąca dokumentów.

Do końca maja 2009 r. zostały zebrane deklaracje przystąpienia do WZZC i rezygnacje z KZZC. Wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania! Dzięki dobrej pracy koleżanek i kolegów ilość pracowników należących do WZZC zwiększyła się o 30 osób w stosunku do członków KZZC (wszystkim, którzy się do tego przyczynili dziękujemy i gratulujemy).

W pierwszej dekadzie czerwca 2009 r. odbywają się zebrania wyborcze w jednostkach organizacyjnych SPEC S.A., na których wybrane zostają władze  oddziałowych organizacji  oraz delegaci na Walne Zebranie Związku.

15 czerwca 2009 r. wypisują się ostatni członkowie KZZC O/W-wa, który z dniem 16 czerwca kończy działalność.

16 czerwca 2009 r. Walne Zebranie Związku WZZC wybiera swoje władze:
     – Przewodniczącego
     – Zarząd WZZC
     – Komisję Rewizyjną WZZC
Nowo wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium a komisja rewizyjna Przewodniczącego .

17 czerwca 2009 r. Zarząd SPEC S.A. zostaje powiadomiony o powstaniu WZZC, składzie prezydium i zarządu oraz o zaprzestaniu działalności przez KZZC O/W-wa.

Tak w wielkim skrócie przedstawia się historia powstania Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników – naszego związku. Jak zapiszemy jej kolejne, białe jeszcze karty  zależało będzie  od nas samych, bo to my właśnie będziemy ją tworzyć.

Wiadomo, że czekają nas trudne czasy i niełatwe  wyzwania. Czy temu sprostamy? Zależy to od naszej jedności i wspólnej pracy.