OLD_Do pobrania

2010.03.31 Przekazywanie informacji i dokumentów dotyczących procesu prywatyzacji

Szanowni Państwo. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 marca 2010r. nr ZZ/11/2010 (dalej zwane : "Pismem"), skierowane do zarządu SPEC S.A. ...

2010.03.24 Propozycja Zarządu w sprawie podwyżek płac

Nawiązując do pisma NH/0053/2010 z dn. 05.02.2010 r. oraz spotkania z dnia 23 marca br. przedstawiciela zarządu Spółki ...

2010.03.02 Informacja ZZ w sprawie transformacji

Informacja Organizacji Związkowych w sprawie Transformacji SPEC S.A. W 2009 roku na zlecenie Zarządu SPEC S.A. firma doradcza Ernst&Young wykonała opracowanie dotyczące analizy istniejącej organizacji Spółki i zmian, które należy przeprowadzić w celu poprawy jej funkcjonowania i efektywności ...

2010.02.24 Sytuacja w SPEC

Organizacje związkowe działające przy SPEC SA ponownie wzywają Zarząd Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ...

2010.02.19 Rozstrzygniecie przetargu na wykonanie analizy SPEC

Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 18 lutego br. na LXXII sesji Rady m.st. Warszawy został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej SPEC S.A., przygotowanie strategii prywatyzacji Spółki, sporządzenie Memorandum ...

2010.02.24 Oświadczenie organizacji związkowych

Oświadczenie organizacji związkowych działających przy SPEC S.A. Szkoda, że oświadczenie wydane w imieniu Zarządu SPEC S.A. nie zostało przez nikogo podpisane. Rozumiemy działania zarządu ...

2010.02.16 Wniosek o odwołanie Zarządu SPEC

Stanowisko organizacji związkowych SPEC SA. Organizacje związkowe działające przy Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. wzywają Właściciela ...

2010.02.10 podwyżki 2010-propozycje Zarządu

Nawiązując do pisma NH/1204/2009 informujemy, że Zarząd Spółki jest gotowy do podjęcia negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń ...

2010.02.03 Powiadomienie o wpisie do rejestru

Powiadomienie o wpisie informacji do rejestru. Działając na podstawie paragrafu 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ...

2010.02.02 Konsultacja procesu transformacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2010 roku, znak NH/32/201O, organizacje związkowe działające w Spółce pragną wyrazić najwyższe zdumienie proponowanym przez Pracodawce sposobem prowadzenia konsultacji w toczącym się procesie transformacji ...

2010.02.01 informator WZZC nr 1

W grudniu 2009 r. odbyły się spotkania informacyjne Zarządu SPEC S.A. z poszczególnymi grupami zawodowymi pracowników Spółki, dotyczące planowanej transformacji, które wzbudziły wśród załogi niepokój i obawy o zachowanie miejsc pracy oraz oczekiwania na szczegółową i kompletną informację w tym zakresie ...

2010.01.29 Stanowisko Zarządu SPEC w sprawie konsultowania transformacji

Odpowiadając na pismo ZZ/01/2010, pragniemy poinformować, że Program Transformacji rozpoczął się w wrześniu 2009 roku, a projekty są rozłożone w czasie ...

2010.01.18 Zmiany organizacyjne w ZEC-ach

W związku z zapisami Ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz.234 z 1991r.z pózno zm.) oraz Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz.550 z pózn.zm.L a także przyjętymi przez Zarząd SPEC SA ...

2009.11.20 Propozycja wypłaty V premii

Odpowiadając na pismo sygnatura ZZ/42/2009 z 3 listopada 2009r. i nawiązując do pisma NH/1172/2009 informujemy, że Zarząd Spółki jest gotowy ...

2009.10.07 Informacja w sprawie podwyżek płac

W dniu 6 października został podpisany protokół pokontrolny Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe wystąpią o zalecenia pokontrolne do PIP. W dniu 5 paź-dziernika otrzymaliśmy informację o zakończonej kontroli i stwierdzonych niedociągnięciach (pismo w załączeniu) ...

2009.09.30 Wyniki kontroli PIP

Odpowiadając na Państwa skargę, uprzejmie informuję, że zakończone zostały czynności kontrolne w SPEC S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku kontroli stwierdzono,że pracodawca nie przestrzega postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ...

2009.02.25 Informacja Zarzadu w sprawie podwyzek

Dzisiaj spotkaliśmy się z Przedstawicielami Związków, którzy poprosili o przedstawienie propozycji wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w 2009 roku ...